You are here

Fikajiana ny tontolo iainana: fanambin'ny Orinasa Ambatovy

Nanatanteraka fambolen-kazo tao Antanimietrikely, ao atsimon'ny faritra iasany Ambatovy ho isan'ny ezaka amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana eny amin'ny faritra manodidina ny Toerampitrandrahana ao Moramanga. Karazan-kazo zanatany no novolena tamin’izany hatramin’ny 2011 nanombohan'izany hetsika izany miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiasa ao amin'ny Toerampitrandrahana sy ireo mpiombontsehatra samihafa. Mba hampahomby ny fambolen-kazo dia tsy maintsy tanterahina isan-taona ireo asa fikojakojana sy fandrakofana zava-maitso eo amin'ireo ampahan-tany fambolen-kazo. Tafiditra indrindra anatin'ireo tanjona napetraka ho an'ity taona 2017 ity izany mba hanatsarana ny hakitroky ny zavamaniry amin'ny alalan'ny karazan-kazo zanatany ka hahafahana manafaingana ny fikatonan'ny rihanala ambony indrindra izay mandray ny taramasoandro voalohany ary koa manampy amin'ny fampiharana ny pôlitikam-pirenena ho an'ny fampiroboroboana ireo faritra nambolen-kazo. Ankoatra izany, dia manolotra tantsoroka eo amin'ny lafiny teknika sy fitaovana ho an'ireo mpiombotsehatra amin'ireo asa ireo ihany koa Ambatovy, isan'izany ny solontena avy amin'ny Ministeran’ny Fiadidiana ny Repoblika
misahana ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Solitany izay nanatanteraka ny anjarany tamina velarantany 7 ha ny Zoma 24 Febroary 2017.